សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកផល ពិសាល ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសស្ដីពី«សន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ និងការអនុវត្ដក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកផល ពិសាល ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសស្ដីពី«សន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ និងការអនុវត្ដក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 14-09-2020, 03:50 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកផល ពិសាល អនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេស ស្ដីពី «សន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ និងការអនុវត្ដក្នុងប្រទេសកម្ពុជា» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ

👉តំណឯកសារបទបង្ហាញ សូមទាញយកនៅទីនេះ