សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ហួយ សុវណ្ណថា ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ដគតិយុត្ដ»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ហួយ សុវណ្ណថា ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ដគតិយុត្ដ»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 14-09-2020, 03:58 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ហួយ សុវណ្ណថា ជំនួយការផ្នែកច្បាប់នៅមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ និងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ដគតិយុត្ដ» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ