សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា និត នីតិការ, លោក ខៀវ ដារ៉ា និងលោក វណ្ណ ឌីណា ក្នុងឱកាសដែលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក សមាជិកានៃគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិសាលាត្រាជូ

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា និត នីតិការ, លោក ខៀវ ដារ៉ា និងលោក វណ្ណ ឌីណា ក្នុងឱកាសដែលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក សមាជិកានៃគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិសាលាត្រាជូ

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 14-10-2020, 03:57 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា និត នីតិការ, លោក ខៀវ ដារ៉ា និងលោក វណ្ណ ឌីណា ក្នុងឱកាសដែលគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ដតែងតាំងជាសមាជិក សមាជិកានៃគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ