ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៨ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៨ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 02-02-2021, 09:28 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៨ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ!
———————————
សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការី  ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្ដខ្ពស់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់។


📅📅 ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
 

✍️សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៦ ៤៣៧ ៤៣១៣ / ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥  / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

✍️ដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ សូមចុចនៅទីនេះ

✍️ ស្វែងយល់អំពីតារាងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលលម្អិត សូមចុចនៅទីនេះ