បទបង្ហាញស្ដីពី«កិច្ចសន្យាទិញលក់អចលវត្ថុ» និង «ច្បាប់សំណង់ថ្មី»

បទបង្ហាញស្ដីពី«កិច្ចសន្យាទិញលក់អចលវត្ថុ» និង «ច្បាប់សំណង់ថ្មី»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 08-02-2021, 11:05 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ បានរៀបចំវគ្គបទបង្ហាញស្ដីពី«កិច្ចសន្យាទិញលក់អចលវត្ថុ» និង «ច្បាប់សំណង់ថ្មី»ដោយលោក ជា អៀកងួន អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ និងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិ សាលាត្រាជូ កាលពីថ្ងៃទី២១ និងទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១  នៅស្នាក់ការសមាគមសាលាត្រាជូ (អគារ PPIU ជាន់ទី១១)  និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) ជូនដល់កម្មសិក្សការីជំនាន់ទី១៧ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

- - - - - - - - - - -
កម្មវិធីកម្មសិក្សានេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតច្បាប់នៅកម្ពុជាឱ្យទទួលបានចំនេះដឹងខាងផ្នែកទ្រឹស្តីបន្ថែម និងចំនេះធ្វើខាងផ្នែកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពហុមុខវិជ្ជារួមបញ្ជូលទាំងជំនាញរឹង និងទន់ ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ