សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ , 13-09-2021, 02:40 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសាលាត្រាជូ ក្នុងឱកាសដែលលោកបានការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតនីតិសាស្រ្ដនៅសាកលវិទ្យាល័យ CÔTE D’AZUR នៃសាធារណៈរដ្ឋបារាំង ប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់។