បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រថ្នាក់ពីរភាសា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ​ និងវិទ្យា សាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច​​ ព្រមទាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យលុយមីញ៉ែរលីយ៉ុង​២ ប្រទេសបារាំង​​ (Lumière Lyon 2) លោក​ សុគន្ធ​ រដ្ឋា បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិធុរកិច្ចអន្តរជាតិ​នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ង់តេអុង​អាសាស់​ប៉ារីស​២ (Panthéon Assas Paris II)​។ បន្ទាប់មក នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាហារូបករណ៍ផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំង លោកក៏បាន​ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីស​សូហ្វ្យាអង់ទីប៉ូលី (Nice Sophia Antipolis) ផ្នែកនីតិអន្តរជាតិ​ និងអឺរ៉ុប សាធារណ: និងឯកជន ដោយបានសរសេរនិក្ខេបបទក្រោមប្រធានបទ «យន្តការការនៃការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ»។ ចំពោះបទពិសោធន៍ការងារ លោក សុគន្ធ​ រដ្ឋា បានចូលស្ម័គ្រចិត្តជាមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៅសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (Union of Youth Federations of Cambodia) និងជាអតីកម្មសិក្សាការីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ក្នុងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងឆ្នាំ២០១១-២០១២។ លើសពីនេះ លោកក៏ធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ានឆ្នាំ២០១៥​ និង២០១៦ នៅតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ីប្រទេសចិនផងដែរ"/> បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រថ្នាក់ពីរភាសា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ​ និងវិទ្យា សាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច​​ ព្រមទាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យលុយមីញ៉ែរលីយ៉ុង​២ ប្រទេសបារាំង​​ (Lumière Lyon 2) លោក​ សុគន្ធ​ រដ្ឋា បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិធុរកិច្ចអន្តរជាតិ​នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ង់តេអុង​អាសាស់​ប៉ារីស​២ (Panthéon Assas Paris II)​។ បន្ទាប់មក នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាហារូបករណ៍ផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំង លោកក៏បាន​ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីស​សូហ្វ្យាអង់ទីប៉ូលី (Nice Sophia Antipolis) ផ្នែកនីតិអន្តរជាតិ​ និងអឺរ៉ុប សាធារណ: និងឯកជន ដោយបានសរសេរនិក្ខេបបទក្រោមប្រធានបទ «យន្តការការនៃការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ»។ ចំពោះបទពិសោធន៍ការងារ លោក សុគន្ធ​ រដ្ឋា បានចូលស្ម័គ្រចិត្តជាមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៅសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (Union of Youth Federations of Cambodia) និងជាអតីកម្មសិក្សាការីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ក្នុងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងឆ្នាំ២០១១-២០១២។ លើសពីនេះ លោកក៏ធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ានឆ្នាំ២០១៥​ និង២០១៦ នៅតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ីប្រទេសចិនផងដែរ"/>
លោក​ សុគន្ធ ​រដ្ឋា​​
លោក​ សុគន្ធ ​រដ្ឋា​​
សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ, មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៅសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
ឯកទេសនីតិធុរកិច្ចអន្តរជាតិ
--------------- ៚---------------

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រថ្នាក់ពីរភាសា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ​ និងវិទ្យា សាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច​​ ព្រមទាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យលុយមីញ៉ែរលីយ៉ុង​២ ប្រទេសបារាំង​​ (Lumière Lyon 2) លោក​ សុគន្ធ​ រដ្ឋា បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិធុរកិច្ចអន្តរជាតិ​នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ង់តេអុង​អាសាស់​ប៉ារីស​២ (Panthéon Assas Paris II)​។ បន្ទាប់មក នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាហារូបករណ៍ផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំង លោកក៏បាន​ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីស​សូហ្វ្យាអង់ទីប៉ូលី (Nice Sophia Antipolis) ផ្នែកនីតិអន្តរជាតិ​ និងអឺរ៉ុប សាធារណ: និងឯកជន ដោយបានសរសេរនិក្ខេបបទក្រោមប្រធានបទ «យន្តការការនៃការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ»។ ចំពោះបទពិសោធន៍ការងារ លោក សុគន្ធ​ រដ្ឋា បានចូលស្ម័គ្រចិត្តជាមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៅសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (Union of Youth Federations of Cambodia) និងជាអតីកម្មសិក្សាការីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ក្នុងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងឆ្នាំ២០១១-២០១២។ លើសពីនេះ លោកក៏ធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ានឆ្នាំ២០១៥​ និង២០១៦ នៅតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ីប្រទេសចិនផងដែរ។