ព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ១៧៨, ១៧៩, ១៨០ និង១៨១ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ១៧៨, ១៧៩, ១៨០ និង១៨១ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ , 13-07-2020, 04:26 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ១៧៨, ១៧៩, ១៨០ និង១៨១ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤  ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២០។ 

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ ក្រុមការងារ សមាជិក សមាជិកា ព្រមទាំងមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូចំពោះកិច្ចសហការគាំទ្រក្នុងការចងក្រងព្រឹត្តិបត្រនេះឡើង។

៚ ទាញយកជា PDF សូមចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ សូមចុចនៅទីនេះ