បទបង្ហាញស្ដីពី«ការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធបញ្ញា តាមរយៈនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ»

បទបង្ហាញស្ដីពី«ការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធបញ្ញា តាមរយៈនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ»

ដោយ , 23-07-2019, 09:13 AM , ប្រភេទ : សិក្ខាសាលា

បទបង្ហាញស្ដីពី«ការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធបញ្ញា តាមរយៈនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ» ដោយលោក ម៉ង់ សូហាន ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងជាអតីតមន្រ្ដីការទូតជាន់ខ្ពស់។

៚ សូមទាញយកជា PDF សូមចុចនៅទីនេះ