ជំនួយស្មារតី ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ជំនួយស្មារតី ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ដោយ នាក់ រតនា, 10-08-2020, 08:07 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជាសកម្មភាពទាមទារមួយរបស់ដើមចោទ ធ្វើឡើងចំពោះចុងចម្លើយទៅតុលាការ ដោយអះអាងអំពីអត្ថិភាពនៃសិទិ្ធ ឬ នត្ថិភាពនៃសិទិ្ធ ឬ ទំនាក់ទំនងគតិយុត្តតាមច្បាប់នីតិឯកជន ហើយទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារជាកំណត់មួយ ។ ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និង សរសេរឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមទម្រង់ច្បាប់កំណត់ស្របតាមត្រា ៧៥ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ
៚ ស្វែងរកជំនួយស្មារតីដទៃទៀត ចុច​នៅទីនេះ