បទបង្ហាញស្ដីពី «ការប្រកាសដាក់ប្រទេសសិ្ថតក្នុងភាពអាសន្ន (ករណីសិក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិ និងអន្ដរជាតិ)»

បទបង្ហាញស្ដីពី «ការប្រកាសដាក់ប្រទេសសិ្ថតក្នុងភាពអាសន្ន (ករណីសិក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិ និងអន្ដរជាតិ)»

ដោយ នាក់ រតនា, 10-08-2020, 08:09 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមនាំយកស្នាដៃអត្ថបទជំនួយស្មារតី ក្រោមទម្រង់ជាបទបង្ហាញ ស្ដីពី«ការប្រកាសដាក់ប្រទេសសិ្ថតក្នុងភាពអាសន្ន (ករណីសិក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិ និងអន្ដរជាតិ)» របស់លោក ម៉ង់ សូហាន  ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងជាអតីតមន្រ្ដីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃការបរទេស និងសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ។

៚ ទាញយកជា PDF សូមចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកអត្ថបទផ្សាយផ្សេងទៀត សូមចុចនៅទីនេះ