បទបង្ហាញស្ដីពី«បច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា និងការការពារសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា»

បទបង្ហាញស្ដីពី«បច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា និងការការពារសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា»

ដោយ Sala Traju Admin, 22-07-2019, 07:07 PM , ប្រភេទ : សិក្ខាសាលា

បទបង្ហាញស្ដីពី«បច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា និងការការពារសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា» ដោយលោក ទេព វិភូ ជាអនុបណ្ឌិតនីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាអនុបណ្ឌិតនិតិធុរកិច្ចអន្ដរជាតិ ជាសាស្រ្ដាចារ្យច្បាប់ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសមាគមសាលាត្រាជូ។

៚ សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ