អត្ថប្រយោជន៍ នៃប័ណ្ណសមាជិកភាព

អត្ថប្រយោជន៍ នៃប័ណ្ណសមាជិកភាព

ដោយ Sala Traju Admin, 14-07-2023, 03:41 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសជម្រាបជូនសមាជិក សមាជិកា អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានអំពីប័ណ្ណសមាជិកភាព មានដូចខាងក្រោម៖

សមាជិក សមាជិកា នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងការជាវស្នារដៃរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ រួមមានដូចខាងក្រោម៖