សាលាត្រាជូ

យុត្តិសាស្ត្រ

១. យុត្តិសាស្ត្រនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ‬
២. យុត្តិសាស្ត្រច្បាប់អន្តរជាតិ
៣. យុត្តិសាស្ត្រព្រហ្មទណ្ឌ
៤. យុត្តិសាស្រ្តរដ្ឋបាល