"/> "/>
បទបង្ហាញស្តីពី «គន្លឹះផ្នែកច្បាប់ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម»

បទបង្ហាញស្តីពី «គន្លឹះផ្នែកច្បាប់ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម»ដោយ កញ្ញា ឃាង សុចរិយា និង កញ្ញា ដៀប ចាន់សុភា 

នាថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ កញ្ញា ឃាង សុចរិយា និង កញ្ញា ដៀប ចាន់សុភា សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «គន្លឹះផ្នែកច្បាប់ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម» ទៅកាន់ គម្រោង Global Business Development គាំទ្រដោយ KOTRA (Korean Trade Promotion Agency)។