កញ្ញាសារការី នៅ សុជាតា
កញ្ញាសារការី នៅ សុជាតា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ
--------------- ៚---------------

កញ្ញា នៅ សុជាតា គឺជាសារការី។ កញ្ញាបានទទួលសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសារការីនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ២០០៩ និងអនុបណ្ឌិតច្បាប់សារការីមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Jean-Moulin Lyon 3 ឆ្នាំ២០០៥។ គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាសាការីនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤  និងបានក្លាយជាដៃគូនៃមន្ទីសារការី វាណិជ្ជ និងសហភាតា តាំងពីពេលនោះមក។ កញ្ញា គឺជាសមាជិកនៃសមាគម ហង់រី កាពីតង់ នៅកម្ពុជា, ជាមន្រ្តីផ្នែកច្បាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា និងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច តាំងពីឆ្នាំ២០០៩។

Ms. Neuv Socheata is a notary public. She obtained her Higher Diploma of Notary in France in 2009 and her Master’s Degree in Notary Law from the University Jean-Moulin Lyon 3 in 2005. She was appointed Notary Public in Cambodia in 2014 and has been a partner of Vinick And Associates Notary Office since then. She is a member of Association Henri Capitant Cambodia, a legal officer of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) and a lecturer in Law at the Royal University of Law and Economics Sciences since 2009.”