កញ្ញាបណ្ឌិត ងន រតនា
បណ្ឌិត ងន រតនា​
អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សាលាត្រាជូ
ជំនាញ​ផែ្នកនីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
---------------៚---------------

កញ្ញាបណ្ឌិត ងន រតនា​ ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត ផ្នែកនីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពីសាលកវិទ្យាល័យ ហ្សង់មូឡាំង លីយ៉ុង ៣ នៃប្រទេសបារាំង កាលពីខែមករា ឆ្នាំ​២០១៧។ ប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវរបស់កញ្ញាទាក់ទងនឹងការកសាងនីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជា។

Ms. NGORN is Ph.D. in Intellectual Property Law from University Jean Moulin Lyon 3, France. After obtaining her Ph.D. degree in January 2017, she has been served as Legal Advisor at a Law Firm in Phnom Penh. Her research topic concerns the Construction of Intellectual Property in Cambodia.