លោក ខៀវ ដារ៉ា

លោក ខៀវ ដារ៉ា
សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ

លោក ខៀវ ដារ៉ា បច្ចុប្បន្នជាជំនួយការមេធាវី នៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី អឹមខេ អេស៊ា។ បន្ថែមពីមុខងារជាជំនួយការមេធាវី លោកក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសាលាត្រាជូ ប្រធានគម្រោងវាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិករបស់សមាគម សាលាត្រាជូ និងជាជនបណ្តុះបណ្តាលកម្មសិក្សាការីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង Traju Law (online Lexicon និង Legal Index)។ គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងបរិញ្ញាបត្ររងសេដ្ឋកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប។