លោក វណ្ណ ឌីណា

លោក វណ្ណ ឌីណា
សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ

លោក វណ្ណ ឌីណា ជាអ្នកខេត្តតាកែវ បច្ចុប្បន្នលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្រ្ដ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និងបានទទួលសញ្ញាបត្រ DIPLOMA ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ន លោកជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ប្រធានបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តជាភាសាអង់គ្លេស និងជាអនុប្រធានគម្រោង Traju Law របស់សមាគមសាលាត្រាជូ។