ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១ សប្តាហ៍ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១ សប្តាហ៍ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ Sala Traju Admin, 06-11-2016, 02:43 AM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សាលាត្រាជូមានកិត្តិយសសូមនាំមកជូននូវព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកមួយ ដែលមានឈ្មោះថា «បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍»​ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានច្បាប់ថ្មីៗ ឲ្យបានទូលំទូលាយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អ្នកសិក្សា ស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រ ក៏ដូចជាអ្នកចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមផងដែរ។

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១ សប្តាហ៍ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

ទាញយកជាPDF នៅទីនេះ

Instagram