ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ២ សប្តាហ៍ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ២ សប្តាហ៍ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ Sala Traju Admin, 13-11-2016, 12:18 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ២ សប្តាហ៍ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកសារការី  នាក់ សើគីរីន ប្រធានមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការសរសេរបទវិចារណកថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ។

ទាញយកជាPDF នៅទីនេះ

Instagram