ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិក ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៦ សប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិក ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៦ សប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ Sala Traju Admin, 12-12-2016, 04:58 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៦ សប្តាហ៍ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក សុខន តារាពី អនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសាលាត្រាជូដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការសរសេរបទវិចារណកថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ។

ទាញយកជាPDF នៅទីនេះ

Instagram