ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិក ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៧ សប្តាហ៍ទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិក ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៧ សប្តាហ៍ទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ Sala Traju Admin, 20-12-2016, 10:29 AM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៧ សប្តាហ៍ទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ លោក លី វ៉ុង សមាជិកស្ថាបនិកនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការសរសេរបទវិចារណកថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ។

ទាញយកជាPDF នៅទីនេះ

Instagram