ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៩ សប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៩ សប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ Sala Traju Admin, 03-01-2017, 10:21 AM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

ឆ្នាំថ្មី ជោគជ័យថ្មី! សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខទី៩ សប្តាហ៍ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ លោក ហេង ហៃផេង អ្នកប្រឹក្សាច្បាប់នៅមន្ទីសារការីសេដ្ឋាវិទូ និងសមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការសរសេរបទវិចារណកថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ។

ទាញយកជា PDF នៅទីនេះ

Instagram