(អបអរសាទរខួប ១ ឆ្នាំ) ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៥២ សប្តាហ៍ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

(អបអរសាទរខួប ១ ឆ្នាំ) ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៥២ សប្តាហ៍ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ Sala Traju Admin, 11-11-2017, 02:22 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

អបអរសាទរខួប ១ ឆ្នាំ នៃព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ (Traju Legal Update) ។

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៥២ សប្តាហ៍ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ លោក បួន សារៈមុនី សារការីនៃមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ និងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការសរសេរវិចារណកថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ និងមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ ចំពោះកិច្ចសហការក្នុងការចងក្រងព្រឹត្តិបត្រនេះឡើង។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ 

៚ ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ ចុចនៅទីនេះ

Instagram