វិសាលភាពនៃវិធានច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាពនៃវិធានច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃនីតិអន្តរជាតិ

ដោយ ឡុង សារ៉ាពេជ្រ, 19-11-2017, 12:03 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

សាលាត្រាជូ សូមនាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីស្ដីពី « វិសាលភាពនៃវិធានច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃនីតិអន្តរជាតិ» ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីដោយ លោក ឡុង សារ៉ាពេជ្រ​ សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ។ អត្ថបទនេះ មានគោលបំណង បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស ដែលមានតំលៃ និងវិសាលភាពគតិយុត្តជាសាកល។ ប៉ុន្តែ ដោយយោងលើកត្តាផ្សេងៗ រដ្ឋអធិបតេយ្យនិមួយៗ អាចមានទស្សនាទានផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមបរិបទនៃសង្គមនិតិរដ្ឋនិមួយៗ។ 

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ 

៚ ស្វែងរកអត្ថបទផ្សាយដទៃទៀត ចុចនៅទីនេះ 

៚ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានពត៌មាន  ចុចនៅទីនេះ