#ក្រុមការងារពិធីការ ក្នុងកម្មវិធីបាឋកថាសាធារណៈ ស្ដីពី ចៅក្រមចំកណ្តាល ដែលប្រព្រឹត្តទៅ នាថ្ងៃទី​២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។"/>
#ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

#ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

ដោយ Sala Traju Admin, 13-02-2018, 06:57 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សាលាត្រាជូ ធ្វើការជ្រើសរើស យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន ១០ រូប ដើម្បី ជួយសម្របសម្រួល #ក្រុមការងារពិធីការ ក្នុងកម្មវិធីបាឋកថាសាធារណៈ ស្ដីពី ចៅក្រមចំកណ្តាល ដែលប្រព្រឹត្តទៅ នាថ្ងៃទី​២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។

សូមដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេប CV​ មកកាន់ traju.infos@gmail.com #ផុតកំណត់១៥កុម្ភៈ២០១៨

Instagram