បាឋកថាសាធារណៈថ្មី ស្ដីពី «សិទ្ធិបោះឆ្នោត» ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

បាឋកថាសាធារណៈថ្មី ស្ដីពី «សិទ្ធិបោះឆ្នោត» ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ Sala Traju Admin, 13-07-2018, 11:13 AM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

មកដល់ថ្មី បាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី សិទ្ធិបោះឆ្នោត

សាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសនាំជូននូវបាឋកថាសាធារណៈថ្មី ស្ដីពី «សិទ្ធិបោះឆ្នោត» ដោយវាគ្មិនកិត្តិយស សាស្រ្ដាចារ្យបណ្ឌិត ថេង ច័ន្ទសង្វារ បណ្ឌិតផ្នែកនីតិសាធារណៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2 (បារាំង)។

📆ម៉ោង ៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

📍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
សហសាល G

✍️ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ ដោយបញ្ជាក់ពីឈ្មោះ ស្ថាប័ន និង កម្រិតវប្បធម៌ឲ្យបានមុន ថ្ងៃទី១០ កក្កដា ២០១៨។

Instagram