ការប្រមាថសិទ្ធិបោះឆ្នោត គឺស្មើនឹងការប្រមាថតម្លៃជាសាកលនៃសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ...

ការប្រមាថសិទ្ធិបោះឆ្នោត គឺស្មើនឹងការប្រមាថតម្លៃជាសាកលនៃសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ...

ដោយ Sala Traju Admin, 13-07-2018, 11:30 AM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

«ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក បង្ហាញថា សិទ្ធិបោះឆ្នោត គឺកើត និងវិវត្តចេញពីការតស៊ូ ពលិកម្ម សាច់ស្រស់ ឈាមស្រស់ របស់រាស្ត្រប្រជាប្រឈមនឹងរដ្ឋអំណាច។ ការប្រមាថសិទ្ធិនេះ គឺស្មើនឹងការប្រមាថតម្លៃជាសាកលនៃសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។»

នេះជាការលើកឡើងរបស់ សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ថេង ច័ន្ទសង្វារ
ក្នុងបាឋកថាស្ដីពី សិទ្ធិបោះឆ្នោត កាលពីថ្ងៃ ១០ កក្កដា ២០១៨

Instagram