សមាគមសាលាត្រាជូ សូមស្វាគមន៍ កញ្ញា និត នីតិការ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ។ 
____________________
និត នីតិការ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិឯកជន 
ជំនាញពាណិជ្ជកម្ម និង ពន្ធដារ ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស ៨ ប្រទេសបារាំង។ នីតិការ ធ្លាប់ជាកម្មសិក្សាការីនៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីល្បីមួយ របស់បារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីស និងមានពិសោធន៏ចុះកម្មសិក្សា និង ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវីអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។
#SalaTraju #TrajuResearcher<"/>
សូមស្វាគមន៍ កញ្ញា និត នីតិការ អ្នកស្រាវជ្រាវដបូងសាលាត្រាជូ​

សូមស្វាគមន៍ កញ្ញា និត នីតិការ អ្នកស្រាវជ្រាវដបូងសាលាត្រាជូ​

ដោយ Sala Traju Admin, 21-08-2018, 03:25 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមស្វាគមន៍ កញ្ញា និត នីតិការ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ។ 
____________________
និត នីតិការ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិឯកជន 
ជំនាញពាណិជ្ជកម្ម និង ពន្ធដារ ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស ៨ ប្រទេសបារាំង។ នីតិការ ធ្លាប់ជាកម្មសិក្សាការីនៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីល្បីមួយ របស់បារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីស និងមានពិសោធន៏ចុះកម្មសិក្សា និង ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវីអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។
#SalaTraju #TrajuResearcher

 

Instagram