តួនាទីរបស់តុលាការ ក្នុងការការពារសិទ្ធិចម្បង

តួនាទីរបស់តុលាការ ក្នុងការការពារសិទ្ធិចម្បង

ដោយ មាស បូរ៉ា, 08-01-2019, 09:40 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

អត្ថបទ​នេះ​ នឹង​សិក្សា​ទៅលើតួនាទីរបស់តុលាការ ក្នុងការការពារសិទ្ធិចម្បង ដែលបានសម្រឹតសម្រាំងជាពិសេស ដោយលោកបណ្ឌិត មាស បូរ៉ា និងលោក នូ គឹមឈីវ។

គួរបញ្ជាក់​ផងដែរថា ការ​សិក្សា​នេះ​នឹង​ផ្តោតតែទៅសិទ្ធិរួចផុតពីអំពើទារុណកម្ម។

៚ សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកអត្ថបទផ្សាយដទៃទៀត ចុចនៅទីនេះ