បាឋកថាសាធារណៈលើកទី១១ របស់សាលាត្រាជូ «តួនាទីសារការីក្នុងករណីសន្តតិកម្ម»

បាឋកថាសាធារណៈលើកទី១១ របស់សាលាត្រាជូ «តួនាទីសារការីក្នុងករណីសន្តតិកម្ម»

ដោយ Sala Traju Admin, 16-05-2019, 06:50 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

មកដល់ថ្មី បាឋកថាសាធារណៈលើកទី១១ របស់សាលាត្រាជូ «តួនាទីសារការីក្នុងករណីសន្តតិកម្ម»

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសនាំជូននូវបាឋកថាសាធារណៈស្ដីពី «តួនាទីសារការីក្នុងករណីសន្តតិកម្ម» ដោយវាគ្មិនកិត្តិយស លោកសារការី កាន់ សុទ្ធប៉ូលីន សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់​និងជាអនុប្រធានសារការីភ្នំពេញ

📆ម៉ោង ៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

📍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
សហសាល G

✍️ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទង
០២៣ ៥៤១​ ៥៨៨៨ /០៧៨ ២៩៧ ១៧១ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

***សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ (១៥០​ កន្លែង)

Instagram