មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ៖ ស្ថាប័ន និងនីតិវិធី

មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ៖ ស្ថាប័ន និងនីតិវិធី

ដោយ Sala Traju Admin, 04-12-2019, 08:13 PM , ប្រភេទ : ផល​ ពិសាល

មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ នៃនីតិវិវាទអន្តរជាតិ​  ​ដែលជាមុខវិជ្ជាមួយដាច់ដោយឡែក និងត្រូវបានយកមកសិក្សា នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈជារួម។ ជាទូទៅ មុខវិជ្ជានីតិវិវាទអន្តរជាតិនេះ  មានកម្មវត្ថុចម្បងសិក្សាពីបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តីពីនីតិវិធី ផ្លូវបណ្តឹង ព្រមទាំងនីតិសារធាតុទាំងឡាយណា ដែលជាប់ពាក់ពន្ធនឹងការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិដោយសន្តិវិធី អនុលោមតាម ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិវាទផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិ  ពីដើមដល់ចប់ តើគូភាគីវិវាទ គួរពឹងពាក់ស្ថាប័នមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិណាមួយបាន ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួន? ហើយថាតើស្ថាប័នមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនោះ នឹងមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?​

ចុចអាននៅទីនេះ 

Instagram