ស្នាដៃសៀវភៅ «មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ៖ស្ថាប័ន និងនីតិវិធី»

ស្នាដៃសៀវភៅ «មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ៖ស្ថាប័ន និងនីតិវិធី»

ដោយ Sala Traju Admin, 13-07-2020, 11:37 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

 

ស្នាដៃថ្មី៖ មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ (International arbitration)  ដោយលោក ផល ពិសាល អនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ និងជាគ្រូឧទ្ទេសនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

______________
👍 អាចរកទិញបាន ១ ក្បាល ២០០០០ រៀល 
(សេវាដឹកជញ្ជូនដោយ រហ័ស Delivery និងឥតគិតថ្លៃនៅរាជធានីភ្នំពេញ រហូតដល់ពាក់កណ្តាលខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  )

________________
 👉សូមទំនាក់ទំងលេខទូរស័ព្ទ ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥, ០៩៥ ៦២៧ ៦៧៧ , ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧