សក្ខីកម្មរបស់កញ្ញា អេល ថាវ៉ាន់នី និស្សិតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦

សក្ខីកម្មរបស់កញ្ញា អេល ថាវ៉ាន់នី និស្សិតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 20-10-2020, 08:32 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

«ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទទួលបានពីសមាគម មិនអាចរកបាននៅសាលា ឬកន្លែងណាផ្សេងឡើយ។ ដោយសារមានការណែនាំ និងការយកចិត្ដទុកដាក់ពីបងៗ នាងខ្ញុំបានកែប្រែបញ្ហាប្រឈម ជាឱកាស និងកាលានុវត្ដភាព» សក្ខីកម្មរបស់កញ្ញា អេល ថាវ៉ាន់នី និស្សិតកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦

_________

នៅសល់តែចំនួន ៥ ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណេះ ឱកាសក្លាយជាកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ!

កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សមាគមសាលាត្រាជូ  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៅដល់និស្សិតច្បាប់ អោយទទួលបានចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដី និងការអនុវត្ដដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់ នៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន ,ការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ឯកទេស, ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែម ព្រមទាំងបទពិសោធន៍អនុវត្ដគម្រោងរបស់សមាគមនានា។

👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧
👉ស្វែងយល់អំពីតារាងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលលម្អិត សូមចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ