បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក៖ និក្ខេបបទស្ដីពី «តួនាទីច្បាប់ និងស្ថាប័នច្បាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា ៖ កាលានុវត្តន៍ភាពក្នុងការផ្លោះរំលងនូវការចំណាយពេលរៀនសូត្រដកបទពិសោធន៍»

សូមអភ័យទោស ការចូលមើលវេបសាយរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់!
សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!
​​ សូមអរគុណ!