សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោក រស់ សយម្ភូ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ

សូមអភ័យទោស ការចូលមើលវេបសាយរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់!
សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ!
​​ សូមអរគុណ!