សាលាត្រាជូ

គោលបំណង និងបេសកកម្ម

English

សាលាត្រាជូ(*)គឺជាសមាគមអព្យាក្រឹត្យ មិនប្រកាន់ ឬមិនមានការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

សមាគមសាលាត្រាជូមានបេសកកម្មដូចតទៅ៖

(*)និយមន័យនៃពាក្យ “ត្រាជូ”
យោងតាមវចនានុក្រមខ្មែរបោះពុម្ភផ្សាយ ដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យឆ្នាំ១៩៦៧ (ឬវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ពាក្យ “ត្រាជូ” ត្រូវបាននិយមន័យថាជា៖ “ឈ្មោះជញ្ជីងមួយប្រភេទមានសង្រែក២ មានធរណីនៅកណ្ដាល : ជញ្ជីងត្រាជូ។ កាព្យសាស្រ្តាកេរកាលថា : ដឹងហាបឲ្យដឹងតុល ភ្នែកឲ្យយល់ទៀងត្រាជូ គិតគ្រប់សព្វដោយផ្លូវ ក្ដីចន្លោះកុំបីមាន...” ។