លោក ស៊ុន ដានី
លោក ស៊ុន ដានី
សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ, សារការីនៃមន្ទីរសារការីភ្នំពេញ
ឯកទេសនីតិធុរកិច្ច​អន្តរជាតិ
--------------- ៚---------------

លោក ស៊ុន ដានី ​បាន​បញ្ចប់​សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រមកពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា និងសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែកនីតិ​ប្រៀបធៀប​​​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon II ប្រទេស​បារាំង ព្រមទាំងបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតរង (Maîtrise) ផ្នែកនីតិជំនួញ​អន្តរជាតិពី​សាកលវិទ្យាល័យ ប៉ង់តេអុងអាសាសប៉ារីស ២ ប្រទេស​បារាំង និងសញ្ញាបត្រ​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែកនីតិសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​នីតិធុរកិច្ច​អន្តរជាតិ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ Capitole Toulouse 1 ប្រទេស​បារាំង។ លោកធ្លាប់ជាជំនួយការប្រធានគម្រោងនៅអង្គការបង្ការរបួសអាសីុ និងជាជំនួយការមេធាវីនៅអង្គការស្ពានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិផងដែរ។