លោក ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
លោក ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ, និស្សិតថ្នាក់ត្រៀមបណ្ខិតនៃសាកលវិទ្យាល័យនីសសូហ្វ្យាអង់ទីប៉ូលីប្រទេសបារាំង 
ឯកទេសនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ
--------------- ៚---------------


លោក ឡុង សារ៉ាពេជ្រ ជានិស្សិតថ្នាក់ត្រៀមបណ្ខិតជំនាញនីតិសាធារណៈ នៅវិទ្យាស្ថានច្បាប់ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Nice Sophia Antipolis ប្រទេសបារាំង។ សកម្មភាពស្រាវជ្រាវ ផ្តោតលើនីតិ​អន្តរជាតិសាធារណៈ នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ យន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងបរិបទនៃសាកលភាវរូបនីយកម្ម។​ ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ២០១២​ លោក​ សារ៉ាពេជ្រ ធ្លាប់បំរើការងារជាលេខាធិការក្រុមហ៊ុន (Corporate Secretary, Amret Co.Ltd.)។ ពីឆ្នាំ ២០១៣​​ ដល់២០១៥ សារ៉ាពេជ្រ បំរើការជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៅអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកច្បាប់ នៅតាមមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។