កញ្ញា​ ជន​ មុនីរ័ត្ន
អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ
អនុបណ្ឌិតផ្នែក​សាការី​ ជំនាញអចលនទ្រព្យ​ នគរូបនីយកម្ម​​ និងសំណង់ (បារាំង)
---------------៚---------------

កញ្ញា​ ជន​ មុនីរ័ត្ន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក​សាការី​ ជំនាញអចលនទ្រព្យ​ នគរូបនីយកម្ម​​ និងសំណង់​ ពីសាកលវិទ្យាល័យ​ ទូលូស​ ១ ប្រទេសបារាំង  ។ ដោយបានសរសេរនិក្ខេបទទាក់ទងនឹង “ការការពារតំបន់ជាយក្រុង​នៅប្រទេសបារាំង​ តាមនីតិនគរូបនីយកម្ម​ La protection du périurbain par le droit de l’urbanismeកញ្ញា ទទួលបានជ័យលាភី ជានិស្សិតឆ្នើមផ្នែកស្រាវជ្រាវ  Major de promotion​ , voie recherche” ពីសាកលវិទ្យាល័យ ទូលូស ១ មុនីរ័ត្ន ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិកម្ពុជា នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអនុវត្តច្បាប់នៃសហប្រតិបត្តិការបារាំង និង ជាកម្មសិក្សាការី  នៅការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (OCIJ) នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម (អវតក/ECCC)។

Instagram