ចុចនៅទីនេះ។"/> ចុចនៅទីនេះ។"/>
ព័ត៌មានថ្មី៖ លោក​ ចាន់ សុខហៃ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូង

ព័ត៌មានថ្មី៖ លោក​ ចាន់ សុខហៃ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូង

ដោយ Sala Traju Admin, 04-10-2016, 09:40 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូមានសេចត្ដីសោមនស្ស និងសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏កក់ក្ដៅនៃលោក​ ចាន់ សុខហៃ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ។

ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោក​ ចាន់ សុខហៃ  សូមចុចនៅទីនេះ