ព័ត៌មានថ្មី៖ លោក ផែ ចេងសេង​ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូង

ព័ត៌មានថ្មី៖ លោក ផែ ចេងសេង​ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូង

ដោយ Sala Traju Admin, 22-02-2017, 04:59 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូមានសេចត្ដីសោមនស្ស និងសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏កក់ក្ដៅនៃលោក ផែ ចេងសេង អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ។

ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោក ​ផែ ចេងសេង  សូមចុចនៅទីនេះ