បទយកការណ៍ដោយ RFI ខេមរភាសា «សាលា​ត្រាជូ គំរូ​នៃ​ក្រុមអ្នកច្បាប់​វ័យក្មេងស្តែង​ឆន្ទៈ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទ្រឹស្តី​ច្បាប់​ជា​ខេមរភាសា»

បទយកការណ៍ដោយ RFI ខេមរភាសា «សាលា​ត្រាជូ គំរូ​នៃ​ក្រុមអ្នកច្បាប់​វ័យក្មេងស្តែង​ឆន្ទៈ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទ្រឹស្តី​ច្បាប់​ជា​ខេមរភាសា»

ដោយ Sala Traju Admin, 22-02-2017, 04:56 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

នាថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ សមាគមសាលាត្រាជូដែលមាន លោកទី ហ្សានិត ជាប្រធាន ត្រូវបានអញ្ជើញដោយវិទ្យុបារាំង RFI ក្នុងការផ្ដល់ជាបទសម្ភាសន៍ស្តីពីបទពិសោធន៍ និងដំណើរវឌ្ឍភាពនៃសមាគម។ សូមចុចស្ដាប់ខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៅទីនេះ៖  http://goo.gl/7OBYho

សាលាត្រាជូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសមាជិក សមាជិកា នៃវិទ្យុបារាំង RFI ដែលបានអញ្ជើញ និងផ្តល់ឱកាសឲ្យសាលាត្រាជូ ក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ ដែលមានអត្ថន័យនេះ។