បទបង្ហាញស្ដីពី «ទ្រឹស្តីនៃការទទួលបន្ទុកហានិភ័យនៅក្នុងនីតិកិច្ចសន្យា»

បទបង្ហាញស្ដីពី «ទ្រឹស្តីនៃការទទួលបន្ទុកហានិភ័យនៅក្នុងនីតិកិច្ចសន្យា»

បទបង្ហាញស្ដីពី «ទ្រឹស្តីនៃការទទួលបន្ទុកហានិភ័យនៅក្នុងនីតិកិច្ចសន្យា»

នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកសារការី ផង់ វិចិត្រ បានអញ្ជើញមកធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «ទ្រឹស្តីនៃការទទួលបន្ទុកហានិភ័យនៅក្នុងនីតិកិច្ចសន្យា» ដល់សិស្ស និស្សិត។

សាលាត្រាជូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅចំពោះការលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៃលោកសារការី ក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹង​ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អៗដល់សិស្សនិស្សិត។