បទបង្ហាញស្ដីពី «បទល្មើសជាក់ស្ដែង»

បទបង្ហាញស្ដីពី «បទល្មើសជាក់ស្ដែង»

បទបង្ហាញស្ដីពី «បទល្មើសជាក់ស្ដែង»

នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោក ចក សម្បត្តិ សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ  អញ្ជើញមកធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីបទល្មើសជាក់ស្ដែង ដល់កម្មសិក្សាការីនៅសមាគមសាលាត្រាជូ។

សាលាត្រាជូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅចំពោះការលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោក ​ក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹង​ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អៗដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។