បទបង្ហាញស្ដីពី «អនីតិសង្វាស»

បទបង្ហាញស្ដីពី «អនីតិសង្វាស»

បទបង្ហាញស្ដីពី «អនីតិសង្វាស»

នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ចក សម្បត្តិ សមាជិកស្ថានិកសាលាត្រាជូអញ្ជើញមកធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីអនីតិសង្វាស ដល់កម្មសិក្សាការីនៅសមាគមសាលាត្រាជូ។

សាលាត្រាជូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅចំពោះការលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោក ​ក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹង​ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អៗដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។