គម្រោងថ្មីវាក្យស័ព្ទច្បាប់

គម្រោងថ្មីវាក្យស័ព្ទច្បាប់

ដោយ Sala Traju Admin, 20-04-2017, 11:39 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

«វាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក» ​ឬ «Online Legal Terminology» គឺជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ​ ដែលត្រូវបានរចនាឡើង ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិយមន័យនៃ​ពាក្យបច្ចេកទេសច្បាប់នីមួយៗ ព្រមទាំងដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

«វាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក» ​ត្រួវបានរៀបរៀងឡើង តាមរយៈការប្រមូលផ្តុំ និងចងក្រងឡើងវិញនូវសទ្ទានុក្រម និងបទដ្ឋានមួយចំនួន។

សូមចូលទៅកាន់តំណនេះ៖  http://salatraju.com/lexique