បទវិចារណកថា៖ តើអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រួសារក្នុងបទលួច គ្របដណ្តប់លើចំណងរវាងមាមីង និងក្មួយដែរឬទេ?

បទវិចារណកថា៖ តើអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រួសារក្នុងបទលួច គ្របដណ្តប់លើចំណងរវាងមាមីង និងក្មួយដែរឬទេ?

ដោយ ចក សម្បត្តិ, 30-07-2017, 09:21 PM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

ថ្មីៗនេះ នៅកម្ពុជា អំពើដែលក្មួយលួចទ្រព្យរបស់មាមីង និងមាមីងលួចទ្រព្យរបស់ក្មួយ មានការកើតឡើងច្រើន។ អង្គហេតុប្រភេទនេះបាននាំឲ្យអ្នកសិក្សាច្បាប់ចោទសួរទៅដល់ខ្លឹមសារនៃមាត្រា ៣៥៥ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាថា តើបុព្វញាតិ ឬ បច្ឆាញាតិ នៅក្នុងមាត្រានេះ សំដៅដល់តែញាតិលោហិតខ្សែផ្ទាល់ (ឪពុកម្តាយ ជីដូនជីតា ជីដូនជីតាទួត កូន ចៅ​ និង ចៅទួត) ឬ សំដៅផងដែរដល់ សាខាញាតិ​ (រវាងមាមីង និងក្មួយ)?

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរខាងលើ ទឡ្ហីករណ៍ចំនួនបីនឹងត្រូវលើកយកមកពិចារណា មុននឹងឈានដល់ការសន្និដ្ឋាននៃខ្លឹមសារនៃមាត្រាខាងលើក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ទឡ្ហីករណ៍ទាំងបីនោះមានដូចខាងក្រោមនេះ។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកបទវិចារណកថា ដទៃទៀត ចុចនៅនីនេះ

កំណែនៅទំព័រ​​ ៣ ៖​​​ ​ បច្ឆាញាតិផ្ទាល់​​ (Eng.     descendant, Fr.        descendant) ៖​​ ជន ឬពួកជន ដែលកើតពីជនមួយពួកទៀត។ ឧ. កូន ជាបច្ឆាញាតិរបស់ឪពុក​ម្តាយ។ ចៅ ជាបច្ឆាញាតិរបស់​ជីដូន​ជីតា​។