ព័ត៌មានថ្មី៖ ដំណឹងជ្រើសរើស សហអ្នកបណ្តុះបណ្តាលបកប្រែ (CO-FORMATEURS INTERPRÈTES)

ព័ត៌មានថ្មី៖ ដំណឹងជ្រើសរើស សហអ្នកបណ្តុះបណ្តាលបកប្រែ (CO-FORMATEURS INTERPRÈTES)

ដោយ Sala Traju Admin, 15-08-2017, 12:43 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយ ក្រុមមេធាវីការពារគ្មានព្រំដែន (Défense Sans Frontière) នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើស សហអ្នកបណ្តុះបណ្តាល​បកប្រែ​ (Co-formateurs interprètes) ចំនួន ​១២ រូប  ដើម្បីធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់សេវាបកប្រែ​ (បារាំង-ខ្មែរ និង ខ្មែរ-បារាំង) ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅសាលាបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមេធាវី (រាជធានីភ្នំពេញ)​ និងពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី​១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តតាកែវ ។